Етичен кодекс на Софтуерният Инженер

Като член на IEEE Computer Society установих че съм се сългасил да следвам етичният кодекс на организацията. Оригиналът на кодексът може да се намери на няколко две места – http://www.computer.org/portal/web/certification/resources/code_of_ethics и http://www.acm.org/about/se-code, тък като кодексът е съвместно усилие на две организации – гореспоменатата IEEE Computer Society и Association for Computing Machinery.
Преди известно време реших да преведа кодексът. Поради факта, че IEEE Computer Society и ACM държат авторските права направих опит да поискам разрешение. Отговро на това писмо не съм получил и до ден днешен. Все пак реших да публикувам черновата на преводът който направих основавайки се на два факта – първо смята, че разпространяването на превод на кодексът е в духа на самият кодекс (спесиално точка 7.01 en и 8.06 en) и второ приемайки мълчанието за съгласие (все пак е изминал всеки разумен период, в който са могли да откажат – писмото е изпратено преди повече от 2 месеца). Разбира се, в случай че някоя от организациите предяви претенции към присъствието на този превод на сайта, той ще бъде премахнат.

Всякакви конструктивни коментари и поправки са добре дошли!

Съдържание

  1. Превод на кодексът – ЧЕРНОВА
  2. Текст на кодекса в оригинал
  3. Електронно писмо с искане за разрешение

Превод на кодексът – ЧЕРНОВА

Кодекс на етиката и професионалната практика в софтуерното инженерство

Кодекс на етиката и професионалната практика в софтуерното инженерство (версия 5.2), както е препоръчан от обединената работна група на ACM/IEEE-CS по „Кодекс на етиката и професионалната практика софтуерното инженерство“ и съвместно одобрен от ACM и IEEE-CS, като стандарт за обучение и практикуване на софтуерно инженерство.

* Кратка версия
* Пълна версия

Кодекс на етиката и професионалната практика софтуерното инженерство (кратка версия)

Предисловие

Кратката версия на кодексът обобщава стремежи на високо ниво; клаузите, които са включени в пълната версия дават примери и подробности как тези стремежи променят начина, по който ние действаме като професионални софтуерни инженери. Без тези стремежи, подробностите могат да станат ***legalistic*** досадни; без детайлите, стремежите могат да се превърнат във възвишено звучащи но празни; заедно, стремежите и подробностите изграждат общ кодекс.

Софтуерните инженери трябва да се ангажират с превръщането на анализа, спецификациите, дизайна, разработката, тестването и поддръжката на софтуера в благотворна и уважаване професия. В съгласие с техният ангажимент към здравето, безопасността и добруването на обществото, софтуерните инженери трябва да се придържат към следните Осем принципа:

1. ОБЩЕСТВО – Софтуерните инженери трябва да действат съобразно общественият интерес.

2. КЛИЕНТ И РАБОТОДАТЕЛ – Софтуерните инженери трябва да действат така, че да обслужат интересите на техният клиент или работодател, по най-добрият начин съобразявайки се с общественият интерес.

3. ПРОДУКТ – Софтуерните инженери трябва да се убедя, че техният продукт или свързани с него модификации удовлетворяват възможно най-високи професионални стандарти.

4. ПРЕЦЕНКА – Софтуерните инженери трябва да бъдат честни и независими в професионалното си мнение.

5. УПРАВЛЕНИЕ – Мениджърите и лидерите на софтуерните инженери трябва да подкрепят и съдействат на етичният подход към управлението на разработката и поддръжката на софтуер.

6. ПРОФЕСИЯ – Софтуерните инженери трябва да допринасят за повишаване ***integrity*** реномето на професията, съобразно с общественият интерес.

7. КОЛЕГИ – Софтуерните инженери трябва да бъдат безпристрастни и поддържащи своите колеги.

8. ЛИЧНОСТ – Софтуерните инженере трябва пожизнено да се обучават в практиките на своята професия и да съдействат за етичният подход към практиката и професията.

Кодекс на етиката и професионалната практика в софтуерното инженерство (кратка версия)

Предисловие

Компютрите имат централна и нарастваща роля в търговията, индустрията, управлението, медицината, образованието, забавлението и обществото като цяло. Софтуерни инженери са тези които допринасят, чрез пряко участие и ли преподаване, към анализа, спецификациите, дизайнът, разработката, сертификацията, поддръжката и тестването на софтуерни системи. Поради тяхното участие в разработването на софтуерни системи, софтуерните инженери имат значителни възможности да правят добро или да причинят вреда, да позволят на други да правят добро или да причинят вреда, или да повлияят на други да извършат добро или да причинят вреда. За да се уверят, доколкото е възможно, че техните усилия ще бъдат използвани за добро, софтуерните инженери трябва да се се отдадат на превръщането на софтуерното инженерство в благотворна и уважаване професия. И съгласие с тази отдаденост, софтуерните инженери трябва да се съобразяват с изложеният по-долу „Кодекс на етиката и професионалната практика“.

Кодексът съдържа осем Принципа отнасящи се до поведението и решенията правени от професионални софтуерни инженери, включително практици, учители, управляващи, контрольори и създатели на политики, а същи така и инструктори и студенти в професията. Принципите представят етично отговорните отношения между участващите личности, групи и организации както, и основните задължения във връзка с тези отношения. Клаузите във всеки Принцип са илюстрация на някой от задълженият включени в тези отношения. Тези задължения се основават на хуманността на софтуерните инженери, специалната грижа необходима за хората повлияни от работа им, и уникалните елементи от практиката на софтуерното инженерство. Кодексът предписва тези задължения за всеки твърдящ, че се стреми да бъде софтуерен инженер.

Отделните части на кодексът не са предвидени за използване в изолация за да се оправдаят грешки, пропуски или престъпления. Списъкът с Принципите и Клаузите не е изчерпателен. Клаузите не трябва да бъдат интерпретирани като разделящи приемливото от неприемливото в професионалното поведения във всички практически ситуации. Кодексът не е прост етичен алгоритъм, който определя етични решения. В някой ситуации стандартите могат да си противоречат едни с други или със стандарти от други източници. Тези ситуации изискват от софтуерният инженер да използва етичната си преценка, за да действа по начин, който е, в най-голяма степен, съобразен с духа на „Кодекса на етиката и професионалната практика“ предвид дадените обстоятелства.

Етичните противоречия могат да бъдат решени по-най добър начин чрез внимателно обмисляне на основни принципа, а не чрез сляпото следване на подробни предписания. Тези Принципи трябва да повлияят на софтуерните инженери да преценят ***broadly*** кой е повлиян от тяхната работа; да определят дали те и техните колеги се отнасят към другите човешки същества с необходимото уважение; да преценят как обществото, ако е добре информирано, ще възприеме техните решения; да анализират как най-малко властните ще бъдат засегнати от техните решения; и да преценят дали техните действия ще бъдат определени като достойни за идеалният професионалист работещ като софтуерен инженер. При всички тези преценки грижата за здравето, безопасността и добруването на обществото е първична; т.е. „Общественият Интерес“ играе централна роля за този кодекс.

Динамичната и изискваща среда на софтуерното инженерство изисква кодекс, който може да се адаптира и важи за нови ситуации, докато те възникват. Все пак, дори с тази си общоприложимост, кодексът дава подкрепа на софтуерните инженери и ръководителите на софтуерните инженери, които трябва да предприемат положителни действия в специфична ситуация, чрез документиране на етичната позиция на професията. Кодексът предоставя етична основа, на която участниците в един екип или екипът като цяло могат да се позовават. Кодексът дефинира тези действия, за които е етично неуместно, да бъдат изисквани от софтуерен инженер или екип от софтуерни инженери.

Кодексът не е просто за осъждане на природата на съмнителни действия; той също има и важна образователна функция. Тъй като този кодекс отразява консенсусът на професионалистите за етичните проблеми, той е начин да се просветят, както обществото така и стремящите се да станат професионалисти, относно етичните задължения на всички софтуерни инженери.

ПРИНЦИПИ

Принцип 1: Общество

Софтуерните инженери трябва да действат съобразно общественият интерес. В частност, софтуерните инженери трябва, както е уместно да:

1.01. Поемат пълна отговорност за работата си.

1.02. Балансират интересите на софтуерният инженер, работодателят, клиентът и потребителите с общественото добруване.

1.03. Одобряват софтуер само ако имат основание да смятат, че той е безопасен, изпълнява спецификациите, преминава подходящи тестове, и не намалява качеството на живота или личното пространство, или вреди на околната среда. Крайният ефект от тяхната работа трябва да допринася за общественото благо.

1.04. Информират подходящите хора или власти за всека потенциална опасност за потребителят, обществото или околната среда, за които те имат основание да смятат, че е свързана със софтуер или свързана с него документация.

1.05. Съдействат в усилията да се адресират проблеми от важен обществен интерес, причинени от софтуер, неговата инсталация, експлоатация, поддръжка или документация.

1.06. Бъдат честни и да избягват заблудата във всички изявления, особено публичните такива, относно софтуер или свързаните с него документи, методи и инструменти.

1.07. Обмислят въпроси свързани с физическата неспособност, разпределянето на ресурси, икономическите пречки и други фактори, които могат да намалят възможността за достъп то ползите от софтуера.

1.08. Бъдат окуражени да предложат професионалните си умения за добри каузи и да допринасят за общественото образование относно дисциплината.

Принцип 2: Клиент и работодател

Софтуерните инженери трябва да действат по начин, който е в най-добрият интерес на техният клиент и работодател, съобразно с обществения интерес. В частност, софтуерните инженери трябва, както е уместно да:

2.01. Предоставят услуги в тяхната област на компетентност, бъдейки честни и откровени за всякакви ограничения свързани с техният опит и образование.

2.02. Не използват софтуер, за който знаят, че е придобит по нелегален или неетичен начин.

2.03. Използват собствеността на клиентът или работодателят, само по начини оторизирани от него, и със съгласието и знанието на клиента или работодателя.

2.04. Убедят, че всеки документ, на който разчитат е бил одобрен, когато това се изисква, от някой оторизиран да го направи.

2.05. Пазят в тайна всяка конфиденциална информацията придобита по време на професионалната им работа, в случаите когато такава тайна е съвместима с общественият интерес и законът.

2.06. Идентифицират, документират, събират доказателства и докладват на клиента или работодателя своевременно ако, по тяхно мнение, проект има вероятно да се провали, да бъде твърде скъп, да наруши законите за интелектуалната собственост, или представлява проблем по някакъв друг начин.

2.07. Идентифицират, документират и докладват значими социални проблеми, за които им е известно, в софтуера или свързаните с него документи, на работодателят или клиентът.

2.08. Не приемат външна работа, вредна за работата, която извършват за своя работодател.

2.09. Не съдействат на интереси противоречащи на техният работодател или клиент, освен ако по-важен етичен интерес е компрометиран; в такъв случай информират работодателят или други подходящи власти, за този етичен проблем.

Принцип 3: ПРОДУКТ

Софтуерните инженери трябва да се убедят, че техните продукти и свързаните с тях промени, изпълняват възможно най-високите професионални стандарти. В частност, софтуерните инженери трябва, както е уместно, да:

3.01. Се стремят към висока качество, приемлива цена и разумен срок, осигурявайки се, че значимите компромиси са ясни и приети от работодателят и клиентът, и че са достъпни за разглеждане от потребителя и обществото.

3.02. Осигуряват правилни и постижими цели ***and objecttives*** за всеки проект върху, който работят или предлагат.

3.03. Идентифицират, дефинират и вземат предвид етични, икономически, културни, ***законови*** въпроси и въпроси свързани с околната среда, отнасящи се към работените проекти.

3.04. Се осигурят, че са квалифицирани за всеки проект, по който работят или предлагат да работят, чрез подходяща комбинация от образование и обучение и опит.

3.05. Се осигурят, че подходящ метод е използван за всеки проект, по който работят или предлагат да работят.

3.06. Работят за следването на професионалните стандарти, когато са налични, които са най-подходящи за текущата задача, отдалечавайки се от тях само когато е етично или технически оправдано.

3.07. Се стремят да разберат напълно спецификацията за софтуера, върху който работят.

3.08. Се осигурят, че спецификациите за софтуерът, върху който работят, са били добре документирани, задоволяват изискванията на потребителите и имат подходящите одобрения.

3.09. Осигурят реалистични количествени предвиждания на цена, срок, персонал, качество и резултати на всеки проект, по който работят или предлагат да работят и да предоставят оценка на несигурността на тези предвиждания.

3.10. Осигурят адекватно тестване, дебъгване, и преглед на софтуерът и свързаните с него документи, върху които те работят.

3.11. Осигурят адекватна документация, включително откритите значителни проблеми и приетите решения, за всеки проект, по който работят.

3.12. Работят ***Work*** да разработват софтуер и свързани документи, които уважават личното пространство, на тези които ще бъдат повлияни от софтуерът.

3.13. Внимават да използват само точни данни, получени по етичен и законен начин, и да ги използват само по одобрен начин.

3.14. Поддържат непокътнатостта на данните, бъдейки внимателни към остарели или повредени ***occurances***

3.15. Третират всички форми на поддръжка на софтуера със същият професионализъм както новите разработки.

Принцип 4: ПРЕЦЕНКА

Софтуерните инженери трябва да поддържат честност и независимост в своята професионална преценка. В частност, софтуерните инженери трябва, както е уместно да:

4.01. Съобразят всички технически решения с нуждата да се подкрепят и поддържат човешките ценности.

4.02. Одобряват само документи, изготвени под тяхно ръководство или в тяхната област на компетентност и с които те са в съгласие.

4.03. Поддържат професионална обективност по отношение на всеки софтуер или свързани с него документи, за които им е поискана оценка.

4.04. Не участват в заблуждаващи финансови практики като подкупи, двойно счетоводство или други неуместни финансови практики.

4.05. Разкриват на всички замесени страни, тези конфликти на интереси, които не могат да бъдат избегнати (***avoided or escaped***) по разумен начин.

4.06. Отказват да участват, като членове или съветници, в частни, правителствени или професионални органи занимаващи се с проблеми свързани със софтуер, за който, техният работодатели или техните клиенти имат неразкрити потенциални конфликти на интерес.

Принцип 5: УПРАВЛЕНИЕ

Мениджърите и лидерите на софтуерните инженери трябва да подкрепят и съдействат на етичният подход към управлението на разработката и поддръжката на софтуер. В частност, управляващите и водещите софтуерни инженери, трябва, както е уместно, да:

5.01. Осигурят добро управление за всеки проект, по който работят, включително ефективни процедури за повишаване на качеството и намаляване на риска.

5.02. Се убедят, че софтуерните инженери са информирани за стандартите преди да им бъде изискано спазването им.

5.03. Се убедят, че софтуерните инженери знаят политиките и процедурите на работодателят си относно пазенето на пароли, файлове и информация, която е поверителна за работодателят или поверителна за други.

5.04. Назначават работа само след като са взели предвид подходящ принос от образование и опит в съчетани ***tempered with*** с желание за продължаване на това образование и опит.

5.05. Осигурят реалистични количествени оценки на цена, срок, персонал, качество и резултати от всеки проект, по който работят или предлагат да работят и да предоставят преценка на несигурността за тези оценки.

5.06. Привличат потенциални софтуерни инженери, само чрез пълно и точно описание на условията на наемането.

5.07. Предлагат честно и справедливо възнаграждение.

5.08. Не пречат несправедливи на заемането на позиция от някой, който е подходящи квалифициран за нея. ***EDIT***

5.09. Се убедят, че съществува честно споразумение относно притежанието на всеки софтуер, процес, изследване, писмен документ или друга интелектуална собственост към която софтуерен инженер е допринесъл.

5.10. Обезпечат справедлив процес на изслушване на обвинения за нарушения на политиките на работодателят или този кодекс.

5.11. Не изискват, от софтуерен инженер, да извърши нещо в противоречие с този кодекс.

5.12. Не наказват някой за изказването на етични притеснения относно проект. ***EDIT***

Принцип 6. ПРОФЕСИЯ

Софтуерните инженери трябва да работят за повишаването на честността и репутацията на професията съобразно с общественият интерес. В частност, софтуерните инженери, трябва, както е уместно, да:

6.01. Подпомагат създаването на организационна среда предразполагаща към етични действия.

6.02. Повишават общественото знание за софтуерното инженерство.

6.03. Разширяват знанията за софтуерното инженерство, чрез подходящо участие в професионални организации, срещи и публикации.

6.04. Подпомагат, като членове на професията, други софтуерни инженери стремящи се да следват този кодекс.

6.05. Не работят за своят интерес, за сметка на професията, клиента или работодателя.

6.06. Спазват всички закони управляващи работата им, освен ако, в изключителни случаи, това спазване е несъвместимо с общественият интерес.

6.07. Бъдат точни в излагането на характеристиките на софтуера върху който работят, избягвайки не само фалшиви твърдения, но също така твърдения за които може основателно да се приеме, че са спекулативни, безсъдържателни, измамни, заблуждаващи или съмнителни.

6.08. Поемат отговорност за откриването, поправянето и докладването на грешки в софтуера и свързаните с него документи, върху които работят.

6.09. Се осигурят, че клиенти, работодатели и ръководители знаят за обвързаността на софтуерният инженер с този етичен кодекс, и следващите от тази обвързаност последствия.

6.10. Избягват връзки с ***businesses*** и организации, които са в противоречие с този кодекс.

6.11. Приемат, че нарушенията на този кодекс са несъвместими с ***being*** професионален софтуерен инженер.

6.12. Изразяват загриженост към замесените личности, когато узнаят за значителни нарушения на този кодекс, освен ако това е невъзможно, не продуктивно, или опасно.

6.13. Докладват за значителни нарушения на този кодекс на подходящите власти, когато е ясно, че разговорът с хората замесени в тези значителни нарушения е невъзможен, не продуктивен или опасен.

Принцип 7: КОЛЕГИ

Софтуерните инженери трябва да са честни и подкрепящи соите колеги. В частност, софтуерните инженери, трябва, както е уместно, да:

7.01. Окуражават колегите да следват този кодекс.

7.02. Подпомагат колегите в професионалното развитие.

7.03. Признават напълно работата на други и се въздържат от приемането на несправедливо признание.

7.04. Преглеждат работата на други по обективен, честен и подходящо документиран начин.

7.05. Изслушват без предубеждение мненията, притесненията или оплакванията на колеги.

7.06. Помагат на колегите си да знаят я цялост текущите стандартни работни практики, включително политики и процедури за пазене на пароли, файлове и друга тайна информация, и като цяло мерки за сигурност.

7.07. Не се наместват, несправедливо, в кариерата на колеги; все пак, притеснения за работодател, клиент или обществен интерес, могат да принудят софтуерният инженер, с добра воля, да постави под въпрос, компетентността на колега.

7.08. В ситуации извън сферата им на компетентност, да се основат на мненията на други професионалисти, които имат компетенция в тази сфера.

Принцип 8: ЛИЧНОСТ

Софтуерните инженери трябва да участват в продължаващо цял живот обучение относно практиката на професията си и трябва да работят за етичен подход в практиката на професията. В частност, софтуерните инженери, трябва непрекъснато да полагат усилия за:

8.01. Разширяване на своето познание за разработките в анализа, спецификациите, дизайнът, разработката, поддръжката и тестването на софтуера и свързаните с него документи, заедно с управлението на процеса на разработка.

8.02. Подобряват способностите си да създават безопасен, надежден и полезен, качествен софтуер на разумна цена и в разумни срокове.

8.03. Подобряват способностите си да произвеждат точна, информативна и добре написана документация.

8.04. Подобряват разбирането си за софтуера и свързаните с него документи, върху които те работят и на средата, в която те ще се използват.

8.05. Подобряват познанията си по съответните стандарти и законите управляващи софтуерът и свързаните с него документи, върху които работят.

8.06. Подобряват познанията си за този кодекс, неговата интерпретация и неговото приложение в тяхната работа.

8.07. Не третират нечестно някой, поради неуместни ***irrelevant*** предразсъдъци.

8.08. Не убеждават някой да предприеме каквито и да било действия, включващи нарушения на този кодекс. ***EDIT***

8.09. Разпознават личните нарушения на този кодекс са несъвместими с битието ***being*** на професионален софтуерен инженер.

Този кодекс беше разработен от обединената работна група на ACM/IEEE-CS по „Кодекс на етиката и професионалната практика софтуерното инженерство“ (SEEPP):

Изпълнителен комитет: Donald Gotterbarn (Председател), Keith Miller and Simon Rogerson;

Членове: Steve Barber, Peter Barnes, Ilene Burnstein, Michael Davis, Amr El-Kadi, N. Ben Fairweather, Milton Fulghum, N. Jayaram, Tom Jewett, Mark Kanko, Ernie Kallman, Duncan Langford, Joyce Currie Little, Ed Mechler, Manuel J. Norman, Douglas Phillips, Peter Ron Prinzivalli, Patrick Sullivan, John Weckert, Vivian Weil, S. Weisband and Laurie Honour Werth.

Този кодекс може да бъде публикуван без разрешение, ***as long as** докато не е променян по някакъв начин и носи съобщението за авторски права. Copyright (c) 1999 by the Association for Computing Machinery, Inc. and the Institute for Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Текст на кодекса в оригинал

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Version 5.2) as recommended by the ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices and jointly approved by the ACM and the IEEE-CS as the standard for teaching and practicing software engineering.

* Short Version
* Full Version

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Short Version)

PREAMBLE

The short version of the code summarizes aspirations at a high level of the abstraction; the clauses that are included in the full version give examples and details of how these aspirations change the way we act as software engineering professionals. Without the aspirations, the details can become legalistic and tedious; without the details, the aspirations can become high sounding but empty; together, the aspirations and the details form a cohesive code.

Software engineers shall commit themselves to making the analysis, specification, design, development, testing and maintenance of software a beneficial and respected profession. In accordance with their commitment to the health, safety and welfare of the public, software engineers shall adhere to the following Eight Principles:

1. PUBLIC – Software engineers shall act consistently with the public interest.

2. CLIENT AND EMPLOYER – Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer consistent with the public interest.

3. PRODUCT – Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible.

4. JUDGMENT – Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment.

5. MANAGEMENT – Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance.

6. PROFESSION – Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest.

7. COLLEAGUES – Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues.

8. SELF – Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession.

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Full Version)

PREAMBLE

Computers have a central and growing role in commerce, industry, government, medicine, education, entertainment and society at large. Software engineers are those who contribute by direct participation or by teaching, to the analysis, specification, design, development, certification, maintenance and testing of software systems. Because of their roles in developing software systems, software engineers have significant opportunities to do good or cause harm, to enable others to do good or cause harm, or to influence others to do good or cause harm. To ensure, as much as possible, that their efforts will be used for good, software engineers must commit themselves to making software engineering a beneficial and respected profession. In accordance with that commitment, software engineers shall adhere to the following Code of Ethics and Professional Practice.

The Code contains eight Principles related to the behavior of and decisions made by professional software engineers, including practitioners, educators, managers, supervisors and policy makers, as well as trainees and students of the profession. The Principles identify the ethically responsible relationships in which individuals, groups, and organizations participate and the primary obligations within these relationships. The Clauses of each Principle are illustrations of some of the obligations included in these relationships. These obligations are founded in the software engineer’s humanity, in special care owed to people affected by the work of software engineers, and the unique elements of the practice of software engineering. The Code prescribes these as obligations of anyone claiming to be or aspiring to be a software engineer.

It is not intended that the individual parts of the Code be used in isolation to justify errors of omission or commission. The list of Principles and Clauses is not exhaustive. The Clauses should not be read as separating the acceptable from the unacceptable in professional conduct in all practical situations. The Code is not a simple ethical algorithm that generates ethical decisions. In some situations standards may be in tension with each other or with standards from other sources. These situations require the software engineer to use ethical judgment to act in a manner which is most consistent with the spirit of the Code of Ethics and Professional Practice, given the circumstances.

Ethical tensions can best be addressed by thoughtful consideration of fundamental principles, rather than blind reliance on detailed regulations. These Principles should influence software engineers to consider broadly who is affected by their work; to examine if they and their colleagues are treating other human beings with due respect; to consider how the public, if reasonably well informed, would view their decisions; to analyze how the least empowered will be affected by their decisions; and to consider whether their acts would be judged worthy of the ideal professional working as a software engineer. In all these judgments concern for the health, safety and welfare of the public is primary; that is, the „Public Interest“ is central to this Code.

The dynamic and demanding context of software engineering requires a code that is adaptable and relevant to new situations as they occur. However, even in this generality, the Code provides support for software engineers and managers of software engineers who need to take positive action in a specific case by documenting the ethical stance of the profession. The Code provides an ethical foundation to which individuals within teams and the team as a whole can appeal. The Code helps to define those actions that are ethically improper to request of a software engineer or teams of software engineers.

The Code is not simply for adjudicating the nature of questionable acts; it also has an important educational function. As this Code expresses the consensus of the profession on ethical issues, it is a means to educate both the public and aspiring professionals about the ethical obligations of all software engineers.
PRINCIPLES

Principle 1: PUBLIC

Software engineers shall act consistently with the public interest. In particular, software engineers shall, as appropriate:

1.01. Accept full responsibility for their own work.

1.02. Moderate the interests of the software engineer, the employer, the client and the users with the public good.

1.03. Approve software only if they have a well-founded belief that it is safe, meets specifications, passes appropriate tests, and does not diminish quality of life, diminish privacy or harm the environment. The ultimate effect of the work should be to the public good.

1.04. Disclose to appropriate persons or authorities any actual or potential danger to the user, the public, or the environment, that they reasonably believe to be associated with software or related documents.

1.05. Cooperate in efforts to address matters of grave public concern caused by software, its installation, maintenance, support or documentation.

1.06. Be fair and avoid deception in all statements, particularly public ones, concerning software or related documents, methods and tools.

1.07. Consider issues of physical disabilities, allocation of resources, economic disadvantage and other factors that can diminish access to the benefits of software.

1.08. Be encouraged to volunteer professional skills to good causes and contribute to public education concerning the discipline.

Principle 2: CLIENT AND EMPLOYER

Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer, consistent with the public interest. In particular, software engineers shall, as appropriate:

2.01. Provide service in their areas of competence, being honest and forthright about any limitations of their experience and education.

2.02. Not knowingly use software that is obtained or retained either illegally or unethically.

2.03. Use the property of a client or employer only in ways properly authorized, and with the client’s or employer’s knowledge and consent.

2.04. Ensure that any document upon which they rely has been approved, when required, by someone authorized to approve it.

2.05. Keep private any confidential information gained in their professional work, where such confidentiality is consistent with the public interest and consistent with the law.

2.06. Identify, document, collect evidence and report to the client or the employer promptly if, in their opinion, a project is likely to fail, to prove too expensive, to violate intellectual property law, or otherwise to be problematic.

2.07. Identify, document, and report significant issues of social concern, of which they are aware, in software or related documents, to the employer or the client.

2.08. Accept no outside work detrimental to the work they perform for their primary employer.

2.09. Promote no interest adverse to their employer or client, unless a higher ethical concern is being compromised; in that case, inform the employer or another appropriate authority of the ethical concern.

Principle 3: PRODUCT

Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible. In particular, software engineers shall, as appropriate:

3.01. Strive for high quality, acceptable cost and a reasonable schedule, ensuring significant tradeoffs are clear to and accepted by the employer and the client, and are available for consideration by the user and the public.

3.02. Ensure proper and achievable goals and objectives for any project on which they work or propose.

3.03. Identify, define and address ethical, economic, cultural, legal and environmental issues related to work projects.

3.04. Ensure that they are qualified for any project on which they work or propose to work by an appropriate combination of education and training, and experience.

3.05. Ensure an appropriate method is used for any project on which they work or propose to work.

3.06. Work to follow professional standards, when available, that are most appropriate for the task at hand, departing from these only when ethically or technically justified.

3.07. Strive to fully understand the specifications for software on which they work.

3.08. Ensure that specifications for software on which they work have been well documented, satisfy the users’ requirements and have the appropriate approvals.

3.09. Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, personnel, quality and outcomes on any project on which they work or propose to work and provide an uncertainty assessment of these estimates.

3.10. Ensure adequate testing, debugging, and review of software and related documents on which they work.

3.11. Ensure adequate documentation, including significant problems discovered and solutions adopted, for any project on which they work.

3.12. Work to develop software and related documents that respect the privacy of those who will be affected by that software.

3.13. Be careful to use only accurate data derived by ethical and lawful means, and use it only in ways properly authorized.

3.14. Maintain the integrity of data, being sensitive to outdated or flawed occurrences.

3.15 Treat all forms of software maintenance with the same professionalism as new development.

Principle 4: JUDGMENT

Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment. In particular, software engineers shall, as appropriate:

4.01. Temper all technical judgments by the need to support and maintain human values.

4.02 Only endorse documents either prepared under their supervision or within their areas of competence and with which they are in agreement.

4.03. Maintain professional objectivity with respect to any software or related documents they are asked to evaluate.

4.04. Not engage in deceptive financial practices such as bribery, double billing, or other improper financial practices.

4.05. Disclose to all concerned parties those conflicts of interest that cannot reasonably be avoided or escaped.

4.06. Refuse to participate, as members or advisors, in a private, governmental or professional body concerned with software related issues, in which they, their employers or their clients have undisclosed potential conflicts of interest.

Principle 5: MANAGEMENT

Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance . In particular, those managing or leading software engineers shall, as appropriate:

5.01 Ensure good management for any project on which they work, including effective procedures for promotion of quality and reduction of risk.

5.02. Ensure that software engineers are informed of standards before being held to them.

5.03. Ensure that software engineers know the employer’s policies and procedures for protecting passwords, files and information that is confidential to the employer or confidential to others.

5.04. Assign work only after taking into account appropriate contributions of education and experience tempered with a desire to further that education and experience.

5.05. Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, personnel, quality and outcomes on any project on which they work or propose to work, and provide an uncertainty assessment of these estimates.

5.06. Attract potential software engineers only by full and accurate description of the conditions of employment.

5.07. Offer fair and just remuneration.

5.08. Not unjustly prevent someone from taking a position for which that person is suitably qualified.

5.09. Ensure that there is a fair agreement concerning ownership of any software, processes, research, writing, or other intellectual property to which a software engineer has contributed.

5.10. Provide for due process in hearing charges of violation of an employer’s policy or of this Code.

5.11. Not ask a software engineer to do anything inconsistent with this Code.

5.12. Not punish anyone for expressing ethical concerns about a project.

Principle 6: PROFESSION

Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest. In particular, software engineers shall, as appropriate:

6.01. Help develop an organizational environment favorable to acting ethically.

6.02. Promote public knowledge of software engineering.

6.03. Extend software engineering knowledge by appropriate participation in professional organizations, meetings and publications.

6.04. Support, as members of a profession, other software engineers striving to follow this Code.

6.05. Not promote their own interest at the expense of the profession, client or employer.

6.06. Obey all laws governing their work, unless, in exceptional circumstances, such compliance is inconsistent with the public interest.

6.07. Be accurate in stating the characteristics of software on which they work, avoiding not only false claims but also claims that might reasonably be supposed to be speculative, vacuous, deceptive, misleading, or doubtful.

6.08. Take responsibility for detecting, correcting, and reporting errors in software and associated documents on which they work.

6.09. Ensure that clients, employers, and supervisors know of the software engineer’s commitment to this Code of ethics, and the subsequent ramifications of such commitment.

6.10. Avoid associations with businesses and organizations which are in conflict with this code.

6.11. Recognize that violations of this Code are inconsistent with being a professional software engineer.

6.12. Express concerns to the people involved when significant violations of this Code are detected unless this is impossible, counter-productive, or dangerous.

6.13. Report significant violations of this Code to appropriate authorities when it is clear that consultation with people involved in these significant violations is impossible, counter-productive or dangerous.

Principle 7: COLLEAGUES

Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues. In particular, software engineers shall, as appropriate:

7.01. Encourage colleagues to adhere to this Code.

7.02. Assist colleagues in professional development.

7.03. Credit fully the work of others and refrain from taking undue credit.

7.04. Review the work of others in an objective, candid, and properly-documented way.

7.05. Give a fair hearing to the opinions, concerns, or complaints of a colleague.

7.06. Assist colleagues in being fully aware of current standard work practices including policies and procedures for protecting passwords, files and other confidential information, and security measures in general.

7.07. Not unfairly intervene in the career of any colleague; however, concern for the employer, the client or public interest may compel software engineers, in good faith, to question the competence of a colleague.

7.08. In situations outside of their own areas of competence, call upon the opinions of other professionals who have competence in that area.

Principle 8: SELF

Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. In particular, software engineers shall continually endeavor to:

8.01. Further their knowledge of developments in the analysis, specification, design, development, maintenance and testing of software and related documents, together with the management of the development process.

8.02. Improve their ability to create safe, reliable, and useful quality software at reasonable cost and within a reasonable time.

8.03. Improve their ability to produce accurate, informative, and well-written documentation.

8.04. Improve their understanding of the software and related documents on which they work and of the environment in which they will be used.

8.05. Improve their knowledge of relevant standards and the law governing the software and related documents on which they work.

8.06 Improve their knowledge of this Code, its interpretation, and its application to their work.

8.07 Not give unfair treatment to anyone because of any irrelevant prejudices.

8.08. Not influence others to undertake any action that involves a breach of this Code.

8.09. Recognize that personal violations of this Code are inconsistent with being a professional software engineer.

This Code was developed by the ACM/IEEE-CS joint task force on Software Engineering Ethics and Professional Practices (SEEPP):

Executive Committee: Donald Gotterbarn (Chair), Keith Miller and Simon Rogerson;

Members: Steve Barber, Peter Barnes, Ilene Burnstein, Michael Davis, Amr El-Kadi, N. Ben Fairweather, Milton Fulghum, N. Jayaram, Tom Jewett, Mark Kanko, Ernie Kallman, Duncan Langford, Joyce Currie Little, Ed Mechler, Manuel J. Norman, Douglas Phillips, Peter Ron Prinzivalli, Patrick Sullivan, John Weckert, Vivian Weil, S. Weisband and Laurie Honour Werth.

This Code may be published without permission as long as it is not changed in any way and it carries the copyright notice. Copyright (c) 1999 by the Association for Computing Machinery, Inc. and the Institute for Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Електронно писмо с искане за разрешение

X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
X-Mozilla-Keys:
Message-ID: <4D5E1C2E.1010507@gmail.com>
Date: Fri, 18 Feb 2011 09:13:50 +0200
From: Kaloyan Dimitrov
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.24 (X11/20101027)
MIME-Version: 1.0
To: askieee@ieee.org
Subject: Permission for publishing translation?
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Hello,

I am seeking to achieve permission, to publish a translation in
Bulgarian of „Software Engineering Code of Ethics and Professional
Practice“
(http://www.computer.org/portal/web/certification/resources/code_of_ethics),
on my web site.

Please excuse me, if this is not the correct contact email.

Best Regards,
Kaloyan Dimitrov

This entry was posted in Разни, Софтуерно инженерство and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.